Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van de Plantentuin Meise, gevestigd te Domein van Bouchout, Nieuwelaan 38, 1860 Meise, BTW BE 0850.410.876, hierna "de Webshop van de Plantentuin" genoemd, biedt haar klanten de mogelijkheid om een selectie van producten online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het webshop assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij de Webshop van de Plantentuin. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien verzendings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.Wanneer U specifieke vragen heeft over bvb. assortiment, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met ons via webshop@plantentuinmeise.be  (zie artikel 11). De Webshop van de Plantentuin is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Webshop van de Plantentuin is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door.   De Webshop van de Plantentuin is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

D e klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het  assortiment online aan te kopen. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd of op een adres naar keuze. De transportkosten zijn afhankelijk van de bestemming. Meer info over levering, transportkosten en voorwaarden vindt u hier. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant het volledige bedrag heeft betaald aan de Plantentuin. Deze betaling zal gebeuren via Paypal.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van de Webshop van de Plantentuin. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Webshop van de Plantentuin te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld op de zetel van de Plantentuin (zie artikel 11), op straffe van verval van elk recht.

Artikel 7: Garantie

7.1  Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie op verborgen gebreken en niet-conforme levering vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

7.2  Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Webshop van de Plantentuin via webshop@plantentuinmeise.be waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan de Webshop van de Plantentuin. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten of schade die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is ook niet van toepassing op levensmiddelen, drank en andere verbruiksgoederen. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 8: Verzakingstermijn

8.1 Verzakingstermijn voor particuliere consumenten

De consument heeft het recht aan de Webshop van de Plantentuin mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Webshop van de Plantentuin via webshop@plantentuinmeise.be(cfr. artikel 11) en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan de Webshop van de Plantentuin. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

8.2   Verzakingstermijn voor zakelijke klanten

De zakelijke klant mag de koop van producten niet annuleren. Indien de zakelijke klant een koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van de Webshop van de Plantentuin en de winstderving door de Webshop van de Plantentuin, te vermeerderen met BTW, aan de Webshop van de Plantentuin te vergoeden.

8.3   Algemeen

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

- goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

- goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen, waaronder o.a. voedingsmiddelen en drank

- audio- en video-opnamen en computer-programmatuur waarvan de verzegeling door de consument is verbroken

- dagbladen, tijdschriften en magazines

Artikel 9: Privacy

De Webshop van de Plantentuin verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en om u informatie van de Plantentuin toe te sturen. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van de Webshop van de Plantentuin op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat de Webshop van de Plantentuin uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door de Webshop van de Plantentuin om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: Klantendienst

De Webshop van de Plantentuin is bereikbaar via email webshop@plantentuinmeise.be, op het volgende telefoonnummer 02 260 09 81 (Nieuwelaan 38, 1860 Meise).

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. De Webshop van de Plantentuin kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige algemene voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen waartoe de huidige algemene verkoopsvoorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Brussel, onafhankelijk van de betalings- of leveringswijze. Partijen aanvaarden immers dat Meise de plaats is waar de verbintenissen uit hoofde van de levering door de Verkoper aan de Gebruiker ontstaan, dit in de zin van art. 624, 2 Ger.W.


More information